واقعیت من یا واقعیت تو؟

آنچه را باور کنیم واقعیت زندگیمان می شو‌د
اگر باور کنیم زندگی سخت است، سخت بودن زندگی واقعیت زندگی ما می شود و آن را در وقوع اتفاقات و بروز شرایط سخت خواهیم دید. ‌اگر باور ما این باشد که بدقیافه هستیم، واقعیت زندگیمان می شود و بیشتر افرادی که در مسیر راه زندگی ما قرار می گیرند،نا خودآگاه این نظر را نسبت به ما دارند

اگر باور داشته باشیم که ما انسان با لیاقیتی هستیم واقعیت زندگیمان طوری چیده می شود که این باور را به ما ثابت کند
بنابر این واقعیت زندگی هر فرد با توجه به باورهایش ساخته می شودو قرار نیست واقعیت زندگی دیگران یعنی آنچه با باورهایشان ساخته اند ، واقعیت زندگی ما نیز باشد، مگر اینکه ما به آن توجه کنیم و با توجه‌مان آن را وارد زندگیمان سازیم .