توانایی تغییر سرنوشت

در جهان هستی جریانی حیات بخش وجود دارد که دانه بلوط را به درخت بلوط و سلول جنینی را به پیکرهٔ انسان و دانه گندم را به سنبله گندم تبدیل می کند.
این جریان حیات بخش هر چیزی که قابلیت رشد داشته باشد را گسترش و توسعه می دهد.

با داشتن احساسات خوب ما با این جریان همراه می شویم و با احساسات ناخوب در خلاف جریان این رودخانه قرار می‌گیریم.
در وضعیت احساس خوب ورود نعمتهای بیشمار و ثروت و سلامتی و روابط عالی اجتناب ناپذیر است.
در هر بخش از زندگیمان که رشد و شکوفایی داشته ایم و داریم، نشان از هماهنگی افکار و احساسمان با این جریان و هر جایی به اصطلاح مشکلی هست نشان از افکار و احساس و در حقیقت باورهای نا هماهنگ‌ با آن است.
برای هماهنگی با این جریان شگفت انگیز :
۱)باید بدانیم که همه اتفاقات زندگیمان و شرایطی که در هر بخشی داریم همه و همه انعکاس افکار و احساس و باورهای درونی ما هستند
۲)افکار ما از این جهت به دو دسته تقسیم می شوند
خواسته و نا خواسته
داشته و نداشته
۳)ما آزادیم و می توانیم افکارمان را روی داشته و خواسته هایمان یا روی نداشته و نا خواسته هایمان قرار بدهیم
۴)با تغییر مسیر فکری در این دو‌جهت، اتفاقات و شرایط بیرونیمان هم تغییر می کنند
و این زیباترین توانائیست که به ما داده شده:
توانایی تغییر سرنوشتمان