احساس آزادی یا قربانی

Rate this article 1 Vote

همه اتفاقات زندگیمان و شرایطی که داریم همه و همه محصول افکار و احساس و باورهای درونی ما است
همانطور که هر کشاورزی آنچه در زمین خود بکارد قطعا همان را درو خواهد کرد، ذهن ما نیز مانند زمین حاصلخیزی است که هر چه بکاریم محصول آن را در بیرون، به شکل شرایط مالی و روابط و ورود انسانهای متناسب با درونمان ، درو خواهیم کرد.

زمانی که به دنیا آمدیم اطرافیانمان باورهای خودشان را در مورد پول ، روابط، سلامتی ، ازدواج ، و کلا زندگی به ما انتقال دادند و از آنجا که ما هنوز توان قبول نکردن باورهای ناهماهنگ را نداشتیم، و به دلیل اینکه این باورها به صورتهای مختلف بارها تکرار شدند، در نهایت در عمق وجودما قرار گرفتند و با توجه به اینکه جهان آینه باورهای درونی ماست و باورهای درونی ما را به صورت اتفاقات همسنگ با آن وارد زندگی مان می کند، همه آنها را در زندگیمان تجربه کردیم .
هر چند ما در این موضوع مقصر نیستیم اما مسئولیت ۱۰۰٪تغییر آن بر عهده ما گذاشته شده است و بهتر است بدانیم کسانی که این باورها را به ما انتقال داده اند سعی کرده اند تا آنچه به نظر خودشان درست است را به ما یاد دهند و نمیخواستند عمدا باورهای نا هماهنگ را به ما انتقال دهند لذا باید دست از مقصر شناختن آنها نیز برداریم.
تا زمانی که به صورت آگاهانه شروع به تغییر این باورها نکنیم خود را قربانی شرایط محیطی خواهیم دید اما زمانی که شروع به تغییر باورهای درونی مان کردیم و متناسب با آن، شرایط پیرامونمان تغییر کرد، خود را آزاد خواهیم یافت و باور خواهیم کرد که این توان در اختیار ما قرار داده شده و ما می توانیم با تغییر افکار، احساس و باورهایمان سررشته اتفاقات زندگیمان را به دست بگیریم و احساس آزادی در انتخاب سرنوشت خود را تمام و کمال تجربه خواهیم کرد و این بسیار زیباست

  • Client Name
    Lais Peter
  • Completed
    2017
  • Location
    Paris, France
Tagged under: آزادی