سبد خرید

باورها

  • زمانی که فکری بارها و بارها تکرار شود به یک فکر غالب و قوی تبدیل می شود که نام آن باور است
    افکار بیشتر از طریق دیدن، خواندن ، نوشتن ، شنیدن ، صحبت کردن تکرار می شوند، زمانی که ما به یک برنامه تلویزیونی نگاه می کنیم و یا زمانی که به صحبتهای شخصی گوش می دهیم و یا زمانی که صحبت می کنیم و....یک فکر در ذهن ما تکرار می شود و بعد از اینکه بارها تکرار شد در ناخودآگاهی ما قرار می گیرد و به عنوان یک باور پذیرفته می شود.