سبد خرید
بهترین ها

همه اتفاقات زندگیمان و شرایطی که داریم همه و همه محصول افکار و احساس و باورهای درونی ما است
همانطور که هر کشاورزی آنچه در زمین خود بکارد قطعا همان را درو خواهد کرد، ذهن ما نیز مانند زمین حاصلخیزی است که هر چه بکاریم محصول آن را در بیرون، به شکل شرایط مالی و روابط و ورود انسانهای متناسب با درونمان ، درو خواهیم کرد.

صفحه2 از2