سبد خرید

اولین قدم برای تغییر زندگی

بسیاری از انسانها روی زمین ، عوامل محیطی مانند جایی که زندگی می کنند ، پدر و مادر،
نبود سرمایه لازم برای شروع کسب و کار، همسر ، فرزند، اقتصاد ، جنسیت، سن کم یا سن زیاد ، و ... را عامل نرسیدن به خواسته هایشان می دانند، حال آن که جهان هستی مانند یک آینه بوده و تنها افکار و احساس و در حقیقت باورهای درونی هر فرد را به صورت چیدمانی از اتفاقات و شرایط و انسانها و موقعیتهای رشد و یا حتی عدم رشد، بر سر راه آنها قرار می دهد و آینه نمی تواند طور دیگری عمل کند

بیایید فرض کنیم در آخرین ثانیه های زندگی مان بدانیم، آنچه در زندگیمان تجربه کرده ایم همگی از درونمان بوده است
چه احساسی خواهیم داشت؟ آیا نمیخواستم زمان به گذشته برگشته و ‌ما رابطه بین درونمان را با اتفاقات بیرونی بدانیم و زندگیمان را طوری بسازیم که شایسته آن هستیم؟
امروز همان روز است
فرصتی دوباره به ما داده شد تا به زندگی و اتفاقات آن طور دیگری نگاه کنیم.
اولین قدم برای تغییر زندگیمان باور این موضوع هست که
۱)خداوند طبق قانونی بسیار دقیق و کاملا عادلانه، مسئولیت ۱۰۰٪تغییر سرنوشتمان را بر عهده ما گذاشته است
۲)این تغییر با تغییر افکار،‌ احساس، و باورهایمان شروع می شود یعنی تغییر درونمان مساوی با تغییر دنیای بیرونمان می باشد

نظرات کاربران :

رضا ایران زاد خیابان

سخنران، نویسنده،آموزگارکوچ فردی و شغلی